Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Online delavnicaOnline delavnica
  • Zagorje spet ponosno rumenoZagorje spet ponosno rumeno
  • Zagorje spet ponosno rumenoZagorje spet ponosno rumeno
  • Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstevZbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev
  • Županovo velikonočno voščiloŽupanovo velikonočno voščilo
  • Zagorski gasilci opravili več kot 1300 prostovoljnih delovnih urZagorski gasilci opravili več kot 1300 prostovoljnih delovnih ur
  • 15. redna seja Občinskega sveta15. redna seja Občinskega sveta
  • Osvežitev v EvroparkuOsvežitev v Evroparku
  • V čistilnih akcijah zbrali 2,3 t odpadkovV čistilnih akcijah zbrali 2,3 t odpadkov
  • Uvodno usposabljanje za prostovoljce SopotnikiUvodno usposabljanje za prostovoljce Sopotniki
Natisni
Pošlji
Krajevne skupnosti
Na območju Občine Zagorje ob Savi so ustanovljene naslednje krajevne skupnosti:
– Krajevna skupnost Jože Marn
– Krajevna skupnost Rudnik-Toplice
– Krajevna skupnost Podkum
– Krajevna skupnost Ravenska vas
Krajevna skupnost Franc Farčnik

– Krajevna skupnost Kotredež
Krajevna skupnost Čemšenik
Krajevna skupnost Šentgotard
Krajevna skupnost Izlake
Krajevna skupnost Mlinše-Kolovrat
Krajevna skupnost Kisovec-Loke
Krajevna skupnost Šentlambert
Krajevna skupnost Tirna.


PRISTOJNOSTI:
Krajevne skupnosti samostojno opravljajo naloge, ki jih določa Statut Občine Zagorje ob Savi. V krajevnih skupnostih se za zadovoljevanje potreb njenih prebivalcev opravljajo zlasti naslednje naloge:

1. S področja normativne dejavnosti:
-
sprejemanje statuta KS, poslovnika sveta KS ter drugih splošnih aktov KS,
-
obravnava in sprejem finančnega načrta in zaključnega računa KS,
-
obravnavanje vseh vprašanj, pomembnih za delo in življenje krajanov ter oblikovanje stališč, pobud in mnenj v zvezi s temi vprašanji.

2. S področja lokalnih javnih služb in prometa:
-
dajanje predlogov za pripravo letnih programov na področju javne infrastrukture na območju KS,
-
sodelovanje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za razna komunalna in druga dela s področja javnih služb,
-
sodelovanje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščite vodnih virov pitne vode, financiranje ureditve in vzdrževanje javnih vodnjakov, javne razsvetljave, igrišč in drugih športnih objektov, parkov in javnih zelenic ter drugih javnih površin, ki so dane v upravljanje KS,
-
upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javnih služb, ki so dane v upravljanje KS,
-
izvajanje zimske službena površinah, ki jih ima KS v upravljanju, če le-ta ni dana v izvajanje javnemu komunalnemu podjetju,
-
dajanje pobud za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
-
predlaganje programov javnih del, ki bi se izvajala v okviru KS,
-
razpisovanje, izvajanje ter nadzor nad deli iz programa KS, ki se financirajo s sredstvi, s katerimi KS razpolaga.

3. S področja urejanja prostora in varstva okolja:
-
sodelovanje in dajanje mnenj pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo področje KS,
-
oblikovanje pobud za spremembe prostorskih, planskih in izvedbenih aktov v skladu z zakonom,
-
seznanjanje pristojnih organov občine s problemi in potrebami prebivalcev KS na področju urejanja prostora in varstva okolja,
-
evidentiranje in dajanje predlogov za sanacijo divjih odlagališč in konkretna sanacija le-teh, če krajevna skupnost razpolaga s potrebnimi sredstvi,
-
dajanje predlogov, sodelovanje ali izvajanje olepševanja krajevne skupnosti (ocvetličenje, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.).

4. S področja družbenih dejavnosti:
-
spodbujanje in organizacija kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih prireditev ter sodelovanje pri teh prireditvah, kadar je organizator občina,
-
spremljanje socialne problematike na svojem področju, sodelovanje s Centrom za socialno delo in razvijanje raznih oblik pomoči socialno ogroženim in starejšim osebam,
-
sodelovanje z javnimi zavodi in drugimi institucijami, organiziranimi na področju družbenih dejavnosti (Center za socialno delo, Dom starejših občanov, Rdeči križ, Karitas, idr.).

5. S področja gospodarstva in kmetijstva:
-
dajanje mnenj glede spremembe namembnosti prostora v krajevni skupnosti glede gradenj proizvodnih in drugih gospodarskih objektov,
-
dajanje mnenj glede spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in za posege v kmetijski prostor, zaradi katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov.

6. S področja zaščite in reševanja:
- spremljanje varnosti na območju KS in obveščanje občinskega štaba za civilno zaščito in po potrebi tudi prebivalcev krajevnih skupnosti,
-
sodelovanje z občinskim štabom za civilno zaščito pri nalogah s področja zaščite in reševanja ter pri oblikovanju politike občine na tem področj
-
izvajanje posameznih nalog na področju zaščite in reševanja, ki jih določi občinski štab, na podlagi zakona in tega statuta,
-
izvajanje skupnih občinskih nalog s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
-
sodelovanje s prostovoljnimi gasilskimi društvi kot nosilci sistema zaščite in reševanja v krajevni skupnosti.

7. S področja upravljanja in razpolaganja s premoženjem:
-
upravljanje s premoženjem občine, ki je dano krajevni skupnosti v uporabo,
-
razpolaganje s svojimi lastnimi sredstvi,
-
sodelovanje z občino pri ohranjanju naravnih lepot ter zgodovinskih in ambientalnih spomenikov na svojem območju.

Seznam krajevnih skupnosti z naslovi, predsedniki in uradnimi elektronskimi naslovi je v prilogi (xls ali pdf).
Dokumenti / Priloge
 Krajevne skupnosti s poštnimi in elektronskimi naslovi
 Krajevne skupnosti s poštnimi in elektronskimi naslovi
HITRE POVEZAVE
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani