Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Velikonočno voščiloVelikonočno voščilo
  • Prireditve ob 1. maju, prazniku delaPrireditve ob 1. maju, prazniku dela
  • 27. april - dan upora proti okupatorju27. april - dan upora proti okupatorju
  • 27. april - dan upora proti okupatorju27. april - dan upora proti okupatorju
  • Blagoslov konj in psovBlagoslov konj in psov
  • Kres KisovecKres Kisovec
  • Pihalni orkester SVEA Zagorje v ItalijiPihalni orkester SVEA Zagorje v Italiji
  • Vozni red Helfarja (pomladanski čas) od 23.04.2019 naprejVozni red Helfarja (pomladanski čas) od 23.04.2019 naprej
  • Nune v akcijiNune v akciji
  • Vesna - odpovedanoVesna - odpovedano
Natisni
Pošlji
Ravnanje z odpadno vodo

Ravnanje z odpadno vodo


91210 - Invest. in inv. vzdrž. javnih kanal. sist. in ČN

Vrednost: 950.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za delovanje CČN Zagorje je potrebno zagotoviti maksimalno vključenost onesnaževalcev odpadnih voda v sistem kolektorjev in čistilnih naprav. Glavni vir za financiranje investicijskih aktivnosti na tej proračunski postavki je okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode - namenski prihodek. V letu 2015 bomo obnovili kanalizacijo:
1. rekonstrukcije javnega kanalizacijskega sistema, ki je potrebna za vključitev v celoviti sistem zbiranja in odvajanja odpadne in meteorne vode pri izgradnji CČN Zagorje - Kisovec in kanalizacije. Želimo zagotoviti maksimalno vključenost onesnaževalcev odpadnih voda v sistem kolektorjev in čistilnih naprav ter izvedbo nujnih sočasnih del, ki predstavljajo funkcionalno celoto. Po odločbi organa upravljanja je glede na vključenost aglomeracij Zagorje in Loke pri Zagorju, obvezna priključitev 95% onesnaževalcev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0065 Invest.in inv.vzdrž.javnih kanal.sist.in ČN

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Obseg sredstev na tej proračunski postavki smo določili na osnovi projektantskih predračunov in podatkov o višini razpoložljive vodne takse ter najemnine, ki jo JP Komunala d.o.o. Zagorje plačuje občini za najem infrastrukture (taksa in najemnina sta namenska prihodka).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

91211 - Kolektor in CČN Zagorje - Kisovec

Vrednost: 2.781.764 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Investicija v letih od 2013 do 2015 zajema projektiranje in izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema v Zagorju in Kisovcu ter centralno čistilno napravo za Zagorje in Kisovec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
Investicija v letih od 2013 do 2015 zajema projektiranje in izgradnjo javnega kanalizacijskega sistema v Zagorju in Kisovcu ter centralno čistilno napravo za Zagorje in Kisovec.
OB142-07-0072 Kolektor in CČN Zagorje - Kisovec

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Na podlagi javnega naročila, podpisanih pogodb ter odločbe organa upravljanja (MGRT) je določeno sofinananciranje EU, državnega proračuna in občine. Podpisane so izvajalske in sofinancerske pogodbe za Projektiranje in izgradnjo CČN Zagorje, projektiranje in izgradnjo kanalizacije Zagorje-Kisovec, storitev gradbenega nadzora in koordinatorja za varnost pri delu pri projektiranju in izgradnji CČN in kanalizacijskega sistema Zagorje-Kisovec in ostale storitve, potrebne za izvedbo projekta.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

91217 - Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Vrednost: 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
Na podlagi sprejetega državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (obdobje 2005 do leta 2017)  lahko občina nudi finančno pomoč oziroma subvencije za stimulacijo k izvedbi malih komunalnih čistilnih naprav za stavbe, ki ne ležijo na območjih opremljanja z javnim sistemom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-13-0025 Sofinanciranje malih čistilnih naprav

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Aktivna podpora lastnikom v obliki nepovratnih sredstev - subvencij je sistem, ki ga v Republiki Sloveniji nekatere občine že uspešno izvajajo, občina Zagorje pa je k njemu pristopila v letu 2014 in bo z njim nadaljevala tudi v naslednjih letih. 
 
HITRE POVEZAVE
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani