Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
obcina.zagorje@zagorje.si
tel: 03 / 56 55 700
fax: 03 / 56 64 011
Zagorska dolina v osrčju Slovenije, pripeta na 15. poldnevnik
FOTO UTRINEK
  • Velikonočno voščiloVelikonočno voščilo
  • Prireditve ob 1. maju, prazniku delaPrireditve ob 1. maju, prazniku dela
  • 27. april - dan upora proti okupatorju27. april - dan upora proti okupatorju
  • 27. april - dan upora proti okupatorju27. april - dan upora proti okupatorju
  • Blagoslov konj in psovBlagoslov konj in psov
  • Kres KisovecKres Kisovec
  • Pihalni orkester SVEA Zagorje v ItalijiPihalni orkester SVEA Zagorje v Italiji
  • Vozni red Helfarja (pomladanski čas) od 23.04.2019 naprejVozni red Helfarja (pomladanski čas) od 23.04.2019 naprej
  • Nune v akcijiNune v akciji
  • Vesna - odpovedanoVesna - odpovedano
Natisni
Pošlji
Zbiranje in ravnanje z odpadki


Zbiranje in ravnanje z odpadki

91310 - Zapiranje deponije kom. odpadkov Zagorje

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje zaprte deponije komunalnih odpadkov Zagorje. Po zahtevi ARSO je potrebno vsakoletno izvajanje monitoringa podzemnih voda, spremljanje plinov iz deponije ter vzdrževanje zunanjih površin (košnja, čiščenje, ipd.).

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Glede na oceno izvajanja monitoringa po odločbi ARSO in upoštevaje predvideno realizacijo v letu 2014.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

91311 - Regijski center za ravnanje z odpadki - II.faza

Vrednost: 1.259.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za sofinanciranje izgradnje objektov na deponiji Unično v Hrastniku. Investicija, ki bo predvidoma trajala do vključno 2015, zajema: izgradnjo kompostarne, sortirnico suhe frakcije, razširitev deponije na 3. odlagalno polje, sanacijo in posodobitev dostopne ceste in drobilnico gradbenih odpadkov na deponiji Neža v Trbovljah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0070 Izgradnja regijske deponije Unično

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Investicija bo financirana iz naslova takse za obremenjevanje voda predhodnih letih, amortizacije in dobička, ki ju je podjetje Ceroz ustvarilo v predhodnih letih, najemnine preteklih let in najemnine tekočega leta. Pri izračunu predlogov pravic porabe smo izhajali iz podatkov o virih in kategorijah za II. fazo Unično, ki nam jih je predložila družba Ceroz d.o.o.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

91312 - Zbirni center

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke
V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževalna dela, s posodobitvami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke
OB142-07-0071 Zbirni center komunalnih odpadkov

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP
Pri pripravi proračuna smo izhajali iz pridobljenih ponudb za izvedbo del, in sicer pridobitev uporabnega dovoljenja in manjša investicijsko vzdrževalna dela. Vir za financiranje te PP je najemnina, ki jo bo komunala plačala v letu 2015 občini iz naslova najema infrastrukturnih objektov.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

91313 - Stroški vodenja evidenc in investicije-Unično

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

 

Občina Hrastnik in družba Ceroz d.o.o. bosta v letu 2015 zaračunali nadomestilo; in sicer občina Hrastnik za vsa operativna dela, ki jih bo imela kot nosilka investicije, družba Ceroz pa za vodenje registra osnovnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

 

Ni navezave.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

 

Na osnovi Aneksa št.1 k Medobčinski pogodbi o izgradnji in obratovanju medobčinskega centra za ravnanje z odpadki Zasavje.

HITRE POVEZAVE
Občina Zagorje ob Savi • Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi • obcina.zagorje@zagorje.si • tel.: 03/56 55 700 • fax: 03/56 64 011
pravno obvestiloavtorjikazalo strani