Občina Zagorje ob Savi
SKLEPI, RAZGRNITVE IN OBRAVNAVE OSNUTKOV UN IN OPPN

- Javna predstavitev pobude za spremembo prostorskih ureditev na območju nad obrtno cono v Kisovcu (del EUP KI 12 – Loke vzhod)

-
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za proizvodno obrtno cono Kisovec

- Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za območje OP 5 ZS 34 – Podkraj del v Zagorju ob Savi

-
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev kolesarske steze Zagorje - Orehovica

-
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SD ZN poslovno-trgovski center ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi

-
Sklep o javni razgrnitvi SD ZN poslovno-trgovski center ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi

-
Sklep o javni razgrnitvi SD OPPN za območje OŠ Toneta Okrogarja v Zagorju

Sklep o začetku priprave OPPN SI 2-Spodnje Izlake

- Sklep o začetku priprave SD ZN za POC Kisovec

- Sklep o začetku priprave SD ZN poslovno-trgovski center ob Cesti 9. avgusta v Zagorju ob Savi 

-
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN za območje OŠ Toneta Okrogarja 

-
Sklep o začetku priprave OPPN KI 5 del - Borovniško naselje v Kisovcu

- Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi - Cilenca, Orlek in podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi

 


-
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN Evropark
(od 01.06.2016 do 30.06.2016, javna obravnava 22.06.2016)

-
Javna objava predloga Sprememb Zazidalnega načrta Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice

-
Sklep o začetku priprave sprememb ZN Potoška vas - šola in levi breg Kotredeščice

-
Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi-Cilenca, Orlek in Podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi

-
Sklep o začetku priprave OPPN za športno rekreacijsko območje Evropark v Zagorju ob Savi

-
Javna razgrnitev dop. osnutka OPPN IZ 8 - Zajc (del) na Izlakah
   (od 16.11.2015 do 16.12.2015, javna obravnava 25.11.2015)

-
Sklep o javni razgrnitvi OPPN IZ 8 – Zajc (del)

-
Sklep o javni razgrnitvi OPPN za del območja KI 11 v Kisovcu,
   Javna razgrnitev (povezava)
  
Zloženka (povezava).
 
-
Sklep o začetku priprave OPPN za toplovodni cevovod v naselju Kisovec

- Javna razgrnitev dop. osnutka OPPN za del območja DB 2 - Dolgo Brdo - A
   (od 12.01.2015 do 12.02.2015, javna obravnava 28.01.2015)

-
Sklep o začetku priprave OPPN za območje IZ 8 - Zajc (del) na Izlakah

-
Sklep o začetku priprave OPPN za del območja KI 11 v Kisovcu

- Sklep o začetku priprave OPPN za del območja BD 2 - Dolgo Brdo - A

-
OPPN DB 2 – Dolgo Brdo
   (od 14.04.2014 do 17.06.2014)

- OPPN DB 2 – Dolgo Brdo - Sklep o razveljavitvi sklepa

- Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev UN Farčnikova kolonija 
   (od 02.12.2013 do 03.01.2014, javna obravnava 11.12.2013)
 
- OPPN - ZS 33 - Šikovec
   (od 11.11.2013 do 11.12.2013, javna obravnava 27.11.2013)

- OPPN - OP 5 ZS 27 - Kolenc (ponovna javna razgrnitev)
   (od 25.03.2013 do 25.04.2013)

- OPPN - OP 5 ZS 31 - Okrogarjeva kolonija sever
   (od 23.11.2012 do 23.12.2012)

- OPPN - OP 5 ZS 27 - Kolenc
   (od 05.11.2012 do 05.12.2012)