Občina Zagorje ob Savi
Sklep o začetku priprave sprememb ZN OIC KIsovec

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008, 108/2009, 106/2010) in 30. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/2009 –UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
 
S K L E P
    O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA
ZA PROIZVODNO OBRTNO CONO KISOVEC
 
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Obstoječi Zazidalni načrt za proizvodno obrtno cono Kisovec, odlok št. 352-4/89, je bil sprejet 23. 12. 1992 in objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 1/93 ter spremenjen in dopolnjen v letih 1998, 2003 in 2005, spremembe in dopolnitve objavljene  v Uradnem vestniku Zasavja, št. 8/98 in 17/03 ter v Uradnem listu RS, št. 57/05.
Območje zazidalnega načrta se nahaja na severovzhodnem obrobju ureditvenega območja naselja Kisovec med Medijo in predvideno obvoznico na severu. Vključuje pobočje severno ob Medije do skupine stanovanjskih objektov na južnem obrobju Lok na zahodu ter območje opuščenih rudniških objektov pri izvoznem jašku na vzhodu ter del površin med Medijo in desno od ceste v Loke. Ureditveno območje zajema dve ločeni zaključeni celoti in sicer območje namenjeno za proizvodne, servisne in storitvene dejavnosti na vzhodu (območje a) ter obrtno - stanovanjsko gradnjo na zahodu (območje b).
 
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je pobuda družbe EVJ Elektroprom d.o.o., Loke pri Zagorju 22, Kisovec, da se zaradi šibkega povpraševanja po izgradnji stanovanjskih objektov z obrtnimi delavnicami, v območju b opredeli stanovanjska oz. poslovno stanovanjska gradnja z manjšimi gradbenimi parcelami.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo za del območja, ki je v obstoječem zazidalnem načrtu opredeljeno kot območje b – obrtno stanovanjsko območje. Območje neposredno meji na stanovanjsko območje Loke. Del obravnavanega območja je že pozidan z obrtno stanovanjsko gradnjo. Na ostalih še nepozidanih gradbenih parcelah se opredelijo manjše gradbene parcele z možnostjo izgradnje stanovanjskih objektov predvsem v delu, ki meji na stanovanjsko območje Loke, oziroma poslovno stanovanjskih objektov.
 
Ureditveno območje vključuje zemljišča parc.št. 80/4, 80/5,  80/6, 80/7, 83/2, 85/1, 198/2, 198/3, 198/5, 198/6, 198/7, 198/8, 198/9, 198/12 - del, 198/13, 198/14, 198/15, 198/16, 743/1, 743/2, 743/3, 743/4, vse k.o. Loke pri Zagorju. Površina ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je cca 1,6 ha.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
  
Pred izdelavo predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
–        analizo ustvarjenih razmer: namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, motnje v okolju (opredelitev obstoječega stanja);
–        idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
–        idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
–        morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
 
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga bo izbral investitor.
 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo kot OPPN in morajo biti izdelane v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/2008, 108/2009, 106/2010) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07) ter v skladu s tem sklepom. Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
Kadar se spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se v postopku priprave sprememb in dopolnitev tega načrta rok za predložitev smernic in mnenj skrajša na 15 dni, enako pa se skrajša trajanje javne razgrnitve.
Posamezne faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta:
–        Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
–        Objava sklepa  v Uradnem listu in na svetovnem spletu 
–        Priprava osnutka  sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta - 30 dni 
–        Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MOP, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na  okolje -  15 dni         
–        Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta  - 30 dni                
–        Izdelava okoljskega poročila na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta – na podlagi  obvestila MOP o izvedbi CPVO v kolikor bo potreba – 30 dni
–        Poziv MOP, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vlivov na okolje za presojo  kakovosti in skladnosti   okoljskega poročila in  dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta v kolikor bo potreba     
–        Javno naznanilo o javni   razgrnitvi in javni obravnavi  dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta - 7 dni pred   pričetkom  javne razgrnitve
–        Objava na svetovnem spletu in na  krajevno običajen način
–        Javna razgrnitev in obravnava  dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta z  evidentiranjem vseh pisnih pripomb - 15 dni  
–        Priprava stališča do pripomb in predlogov  iz javne razgrnitve in javne obravnave  - 15 dni                       
–        Prva obravnava na OS          
–        Pisno posredovanje stališč do pripomb
–        Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
–        Pridobitev mnenj nosilcev  urejanja prostora na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in opredelitev MOP o   sprejemljivosti, v  kolikor je potrebna celovita   presoja vplivov na okolje – 15 dni
–        Pridobitev potrdila ministrstva, pristojno za  okolje  o sprejemljivosti 
–        Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta  
–        Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu     
–        Objava odloka v Uradnem listu
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta  pa mnenje, so:
 
–        Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, Trbovlje
–        Telekom Slovenije d.d., Lava 1, Celje
–        Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
–        Adriaplin d.o.o., Dunajska cesta 7, Ljubljana
–        EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 22, Kisovec
–        MOP, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vlivov na okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana
–        MOP, Agencije RS za okolje, Urada za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek za območje srednje Save, Einspielerjeva 6, Ljubljana
–        Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana
–        Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, Ljubljana
 
 
MOP, Direktorat za okolje, Sektor za celostno presojo vlivov na okolje, Dunajska cesta 48, Ljubljana poda obvestilo o potrebnosti  izvedbe celovite presoje vplivov na  okolje.
 
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta  ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 15 dni od zahteve, ker se spremembe in dopolnitve  nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se priprava sprememb in dopolnitev lahko izvede po skrajšanem postopku.
 
Načrtovalca sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta izbere pobudnik oziroma investitor.                              
Pripravljavec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
 
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in strokovnih podlag krije pobudnik družba EVJ Elektroprom d.o.o., Loke pri Zagorju 22, Kisovec.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.


Številka: 352-4/89
Datum: 14. 6. 2011
 
                                                                                                                  ŽUPAN 
                                                                                                           Matjaž Švagan