Občina Zagorje ob Savi
Župan sklical 17. sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi


Na podlagi 2. odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Statuta občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)  in 27. in 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/2015)


S K L I C U J E M

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi, ki bo v

PONEDELJEK, 10. aprila 2017, ob 17.00 uri
v sejni sobi Prostovoljnega gasilskega društva Zagorje – mesto, Kidričeva 7, Zagorje.Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Sprejem
zapisnika 16. redne seje Občinskega sveta z dne 20.2.2017

2. Pobude in vprašanja članov in članic občinskega sveta (POBUDA DESUS, POBUDA ZGN, POBUDA SLS)

3. Poročilo o izvajanju tekočih aktivnosti v Občini Zagorje ob Savi

4. Predlog sklepa za vodenje aktivnosti in postopkov v zvezi s pridobitvijo nepremičnin Upravne stavbe Svea Zagorje s pripadajočim zemljiščem (
PRIKAZ, SKLEP, STALIŠČE ODBORA, SKLEP OJF, SKLEP OOP

5. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 (
GRADIVO - ZIP 18,42 MB, SKLEP OJF, SKLEP NO)

6. Sprejem dokumenta Celostna prometna strategija Občine Zagorje ob Savi, vključno z akcijskim načrtom (
GRADIVO, BROŠURA - PDF 15,6 MB, AKCIJSKI NAČRT, SKLEP OOP)

7. Potrditev sklepov o potrditvi Dokumenta identifikacija investicijskega projekta »Konstrukcijska ojačitev opornih zidov v področju ceste LC 480011 Zagorje – V Zideh v jedru vasi Čemšenik-ID 1057599« z vključitvijo novega projekta v Načrt razvojnih programov 2017-2020 (GRADIVO, SKLEP OOP) 

8. Predlog Odloka o koriščenju sredstev proračunske rezerve Občine Zagorje ob Savi v letu 2017 za odpravo posledic naravnih nesreč – hitri postopek (OBRAZLOŽITEV, ODLOK, SKLEP, SKLEP OJF)

9. Predlog cene socialnovarstvene storitve »Pomoč na domu« (
GRADIVO, PRILOGA 1, PRILOGA 2, STALIŠČA ODBORA)

10. Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora Občine Zagorje ob Savi za leto 2016 (GRADIVO, SKLEP NO) 

11. Predlog 1. spremembe in dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (GRADIVO, SKLEP OOP)

12. Podpora projektu »Mreža za podporo energetski učinkovitosti v občini Zagorje ob Savi« (GRADIVO, SKLEP, SKLEP OOP)

13. Volitve, imenovanja, razrešitve

- Oblikovanje mnenja lokalne skupnosti k imenovanju kandidata za direktorja javnega podjetja Stanovanjsko podjetje d. o. o. Zagorje (GRADIVO 1, 2)

- Imenovanje lokalne skupnosti dveh predstavnikov lokalne skupnosti v Svet zavoda Mladinski center Zagorje (GRADIVO 1, 2, 3)

- Oblikovanje mnenja lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico Osnovne šole Ivana Kavčiča (GRADIVO 1, 2)


ŽUPAN
OBČINE ZAGORJE OB SAVI
Matjaž Švagan, l.r.GRADIVO:
1. Gradivo v elektronski obliki se nahaja na spletni strani Občine Zagorje ob Savi
www.zagorje.si.


VABLJENI:
1. Člani občinskega sveta
2. Nadzorni odbor
3. Vodje oddelkov v občinski upravi
4. Poslanec Državnega zbora RS Marjan Dolinšek
5. Načelnica UE Zagorje ob Savi
6. Novinarji


VABLJENI ZUNANJI POROČEVALCI IN OSTALI: 
1. Darja Topolšek, Fakulteta za logistiko, Mariborska cesta 7, 3000 Celje
2. Mateja Černi, direktorica Doma starejših občanov Polde Eberl – Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake

V VEDNOST:
1. Političnim strankam
2. Krajevnim skupnostim