Občina Zagorje ob Savi
RRA Zasavje pridobila javno pooblastilo za izvajanje Regijske sheme kadrovskih štipendij


Zagorje ob Savi, 12. april 2017 – Regionalna razvojna agencija Zasavje (RRA Zasavje) je pridobila javno pooblastilo za izvajanja Regijske sheme kadrovskih štipendij za Zasavje (RSKŠ) do leta 2022. Zasavju bo tako do konca leta 2022 za izvajanje sheme ter sofinanciranje kadrovskih štipendij namenjenih 843.200 EUR. Evropski socialni sklad prispeva 80% sredstev, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa 20%.

RRA Zasavje v šolskem/ študijskem letu 2016/2017 shemo izvaja prvič, z njo pa želi vzpostaviti model sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, ki se je v preteklosti sicer že izkazal za uspešnega. Shema se bo izvajala na območju občin Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik in Litija, z njo pa bo RRA Zasavje, stremela k naslednjim ciljem:

- prispevati k dvigu izobrazbene ravni v regiji,
- znižati strukturno brezposelnost,
- bolj učinkovito reševanje problematike na področju trga dela,
- povezati potrebe delodajalcev po kadrih in smeri izobraževanja študentov in dijakov,
- spodbujanje vračanja izšolanih kadrov iz univerzitetnih središč nazaj v Zasavje.

Izvajanje RSKŠ v Zasavju RRA Zasavje izvaja kot razvojno nalogo države, ki se na regionalni ravni opravlja v javnem interesu. RSKŠ Zasavje je instrument regije, ki temelji na partnerstvu med delodajalci, nosilcem regijske štipendijske sheme (RRA Zasavje) in državo (MDDSZ). RSKŠ Zasavje se izvaja na podlagi Zakona o štipendiranju ter Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij.

Operacije (sheme) se izvajajo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, 10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 prednostne naložbe: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, 10.1.3 specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

RRA Zasavje je že izvedla Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/ študijsko leto 2016/17. Seznam še prostih kadrovskih štipendij za šolsko/ študijsko leto 2016/17 je na voljo na spletni strani
RRA Zasavje.
.

Hkrati RRA Zasavje obvešča delodajalce, potencialne štipenditorje, da je Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po kadrovskih štipendijah za šolsko/ študijsko leto 2017/18 še vedno odprt in se nanj še lahko prijavijo do porabe sredstev. Javni poziv je na voljo na spletni strani
RRA Zasavje.

Več informacij je na voljo na spletni strani
RRA Zasavje.

 
RRA Zasavje (info@rra-zasavje.si)