Otvoritev razstave Plakat miru v Zagorju ob Savi

5. 6. 2017