Župan sprejel Sklep o začetku priprave OPPN za območje IZ 8 – Zajc (del) na Izlakah

17. 12. 2014