Sklep o začetku priprave OPPN za območje DB 2 - Dolgo Brdo

16. 10. 2013