Sklepi, razgrnitve in obravnave osnutkov OPPN, zazidalnih in ureditvenih načrtov, lokacijskih preveritev