Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrba s pitno vodo, z datumom julij 2013 in daje soglasje k oblikovanju cen izvajanja storitve javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi

Predpisi, na katere predpis vpliva