Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPPN za območje OŠ Toneta Okrogarja

31. 1. 2017