Sklep o javni razgrnitvi OPPN za del območja KI 11 v Kisovcu

10. 6. 2015