Sklep o začetku priprave OPPN za toplovodni cevovod v naselju Kisovec

12. 2. 2015