Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN - Okrogarjeva kolonija sever

26. 11. 2012