Sklep o začetku priprave OPPN za del območja BD 2 - Dolgo Brdo - A

10. 9. 2014