Sklep o začetku priprave OPPN za del območja KI 11 v Kisovcu

10. 9. 2014