Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za sanacijo območij Ruardi - Cilenca, Orlek in podstrana pridobivalnega prostora rudnika rjavega premoga Zagorje ob Savi

18. 8. 2016