Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za območje OP 5 ZS 34 – Podkraj del v Zagorju ob Savi

27. 2. 2019