Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Zagorje ob Savi (uradni vestnik Zasavja, št. 2/1996), dopolnitev v letu 1997

Predpisi, na katere predpis vpliva